İstanbul yeşil gözüksün diye çatılara yasayla çiçek ekilecek!

İstanbul’un beton yığını haline gelmesi yüzünden eleştirilen Hükümet çözümü yasayla çatılara bitki ekmekte buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Planlı Alanlar TİP yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan yeni İstanbul İmar Yönetmeliği bugün değişti…

İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla geçen yeni yönetmelik, Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girecek. Değişiklikle İstanbul’daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi. Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken yönü, kamu binaları dahil toplam inşaat alanı 60.000 m2’yi aşan yapılarda yeşil çatı zorunluluğu getirilmesi oldu.

Uygulamayla müteahhitler binaların çatısına toprak koyup bitki ekecek. Yeni yönetmelikle ayrıca eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartı getiriliyor.

Binaların siluete olan etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri çekilerek kademeli hale gelecek. Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi.

Bundan böyle İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. Bundan sonra en küçük daireler 1 artı 1 olacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili rahatlatıcı maddeler getirildi.

Buna göre uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.

Muhalefetin çekincelerini dile getirdiği yeni yönetmelikle, akaryakıt istasyonlarında cephe şartı 40 metreden 30 metreye düşürüldü. Bu giriş çıkış açısından trafik ve güvenlik riski oluşturabileceği eleştirilerine yol açtı.

Maliklerin anlaşamaması halinde ilgili idareye maliklere bildirim yapılarak ifraz (bir araziyi parsellere bölme) yetkisi verildi. Ancak bu madde hukuken mülkiyete müdahale anlamına geleceği ve uygulanması hukuken sıkıntılı görüldü. Bu madde bakanlığın imar yönetmeliğinde de var.

Bakanlığın yönetmeliğindeki emsale dahil olmayan alanlar ile ilgili maddeye, “Mimari projesinde belirlenen kullanım alanları” diye yapılan ilave, somut bir alan tanımlamadığından muğlak bulundu. Bu durum, uygulamada belediyelerin suistimal edeceği şekilde sıkıntı oluşturabileceği yorumuna neden oldu.

Mevcut binalarda açık oturma yerleri yapılmak istenmesi durumunda tüm parsel maliklerinden muvafakat ve ilgili idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması ile Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda Belediyesince izin verilecek. Bu madde ile restoran kafeterya gibi yerlerde kış bahçelerinin önü açılmış oluyor.

Yüksekliği 60.50 metreyi geçen yapılan için İBB’den silüet yönünden uygun görüş alınacak. Zemin zemin üstündeki inşaat alanı 10 bin metrekareyi veya toplam inşaat alanı 20 bin metrekareyi geçen yapılar için, otopark giriş çıkışlarında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı”ndan uygun görüş alınması şartı getirildi.

İBB Ulaşım Daire Başkanlğı, bununla ilgili görüş verirken parsel sahiplerinden ulaşım harcamalarına katılım İçin bedel alacak. Yasal düzenlemesi olmayan bu uygulamada, parsel sahipleri uygun görüş almak için bu bedeli ödemek zorunda kalacak. 

Kamu binaları dahil toplam inşaat alanı 60.000 m2’yi aşan yapılarda yeşil çatı zorunluluğu getirildi. Kamu binaları da dahil olmak üzere yeni yapılacak toplam inşaat alanı 60 bin metre kare üzerinde olan binalarda kent ekolojisini iyileştirmek, iklimsel klima etkisini kırmak, yağmur suyunu tutarak ani su baskınlarını azaltmak, inşaatların yeşil alan tahribini önlemek, nefes alınabilecek doğal bir ortam oluşturmak ve çatılarda ısı ve gürültü yalıtımını sağlamak amacıyla yeşil çatı sistemleri uygulanması zorunlu olacak.

Ayrıca toplam inşaat alanı 30 bin metrekareden fazla olan binalarda teras çatı yapılmak istenmesi durumunda yeşil çatı sistemleri uygulaması yapılması şart koşulacak. Binaya hizmet eden ortak alan olarak düzenlenecek yeşil çatı uygulamalarında, çim, bitki, çiçek ve küçük ağaç türlerinin yetiştirileceği en az 0.50 metre toprak dolgu oluşturulacak. Bina taşıyıcı sistemi toprak yükü de hesaplanarak çözülüp, çatıda su ve ısı yalıtımı sağlanacak. Yapılacak olan toprak dolgu parapet yüksekliğine ilave edilmeyecek.

Oylama öncesi CHP Grubu adına söz alan İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu yeni yönetmeliğe ilişkin çekincelerini sıralayıp, değiştirilmesi gereken maddeler olduğunu ve yönetmelik hazırlanırken sivil toplum örgütlerinden görüş alınmayıp bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu gerekçesiyle CHP Grubu olarak ret oyu vereceklerini söyledi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçe belediyelerimizle istişare ederek hazırladıklarını belirtikleri yönetmeliğe ilişkin şu açıklamada bulundu: “İlçe belediyelerimizde uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla İBB İmar Müdürlüğümüz ilçe belediyeleriyle yapılan istişare neticesinde bu yönetmeliği hazırladı. Yönetmelikte şu alanlarda düzenlemeler yapıldı.

Tanımlar bölümüne, asansör tescil ve iskele izin belgesi, kat terası, süs havuzu ve yeşil çatı tanımı eklendi. Yapıların estetiğinde belediyelerin etkisi, otopark uygulamaları, raylı sistem güzergahları ve köprülü geçişler başlıkları eklendi.

Ayrıca, ifraz ve tevhid işlemleri, parsele ilişkin hükümler, binalara kod verilmesi ve kademe, bahçe tesfiyeleri, bodrum katlar, katlar alanı, bahçe mesafeleri, kat yükseklikleri, yapı ölçüleri, bina giriş ve rampaları, merdivenler, asansörler, kapı ve pencereler, çatı ve saçaklar, kapıcı dairesi, bekçi odası, kontrol kulübeleri ve müştemilatlara ilişkin hususlar İstanbul ölçeğinde yeniden düzenlendi.

Yeni imar yönetmeliği ile kentsel dönüşüm ve uygulamasını kolaylaştıran, halkımızın lehine sonuçlar doğuran yeni düzenlemeler getirildi.

http://www.hurriyet.com.tr/istanbulda-konutta-yeni-donem-40708398?utm_source=t.co&utm_medium=post&utm_campaign=gundem_xmlfeed
Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.