Mar 28 2018

Görev süresi biten bakan ve vekile diplomatik pasaport zırhı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 96 maddeden oluşan kanun tasarını onayladı. Böylece, diplomatik pasaportların verilme koşullarından, vergi düzenlemelerine dair pek çok konu torba yasa ile değiştirilmiş oldu.

"Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı’nda Kanun Tasarısı"nın onaylanmasıyla, görev süresi biten bakan ve milletvekillerine de diplomatik dokunulmazlık sağlayan pasaportların ömür boyu verilmesi yasalaştı.

Böylece, görev süresi biten, hakkında herhangi bir sebeple soruşturma açılmış eski bakan ve vekiller gümrük kapılarından bu pasaportlar sayesinde vizeye gerek kalmadan anlık geçişler yapabilecek.

İngiltere ve ABD gibi bazı ülkeler dışında, diplomatik pasaport dünyanın pek çok ülkesinde geçerli. Sözkonusu pasaporta sahip olacak eski bakan ve vekillerin aileleri de aynı haktan yararlanabilecek zira diplomatik pasaportun verilme koşullarını düzenleyen kanun aile fertlerini de bu uygulama dahlinde değerlendiriyor.

Diplomatik pasaport kapsamının bu denli geliştirilmesi 'kıyak' yorumlarını beraberinde getirirken, 17-25 Aralık 2013 soruşturmasında adı geçen bakan ve vekiller de yeni düzenleme ile diplomatik pasaport hakkından yararlanabilecek.

Yasa ile düzenlenen bir diğer husus da, amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması için yapılacak uygulamalar.

Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler şu şartların sağlanması halinde kaldırılacak:

“Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması. Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.”

Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmeyecek.”

Yasal düzenleme ile, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da teşvik ediliyor. Çatı, cephe yenileme teknolojileri ile 10 kilovatı aşmayacak elektrik enerjisi üretimine izin verilecek. 

Düzenlenen bir diğer alan da kreş ve gündüz bakımevleri. Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla, işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor.

Buna göre, işverenlerce iş yerinde kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacak. Bu yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Vergi mahremiyeti ile ilgili de düzenlemeler yapıldı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak.

Vergi alanındaki bir diğer düzenleme ise, verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 liradan aşağı olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bir takvim yılı içinde, her bir belgede tespit edilen usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek.

Kanuna göre, üretim, yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin münhasıran imalat, ilgili kanunlar kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerin ise münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap ettikleri yeni nitelikteki makine ve teçhizat ile yatırım teşvik belgesini haiz mükelleflerin belge kapsamında iktisap ettikleri yeni makine ve teçhizat, Maliye Bakanlığınca ilan edilen faydalı ömür süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle bulunacak amortisman oranlarına göre daha kısa sürelerde ödenebilecek.

Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan da sadece elektrik motoru olanlar, yaşları itibarıyla vergi tutarlarının yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Elektrik motorlu taşıtların vergilendirilmesi için, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yer alan vergilendirmeye etki eden değişkenler arasına “motor gücü” ibaresi eklenecek.

Kanuna göre, açılmış davalardaki uyuşmazlık, arabuluculuk yoluyla çözümlenirse ve arabulucunun son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda, karar ve ilam harcı 35,90 lira olacak.

Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemelerinin “tarafsız ve bağımsız olmadığı” iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruları derdest olanlar, düzenlemenin kanunlaşmasından itibaren 3 ay içinde Ankara idare mahkemelerinden yargılamaların yenilenmesini isteyebilecek. Bu sürede başvuruda bulunmayanlar, AİHM’ce münhasıran iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle verilen kabul edilemezlik kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren 3 ay içinde de yeniden yargılama talep edebilecek.

http://www.paraanaliz.com/2018/guncel/erdogan-96-maddelik-kanun-tasarisini-onayladi-peki-kanun-iceriginde-neler-var-21737/

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar